Avís legal. Informació general sobre la web i el seu titular

El titular de la pàgina Web “www.ebrenergies.com” és Francesc Curto (des d’ara RENOBAT), amb domicili social situat a Carrer Rierol de Caputxins, 6, 43500 Tortosa (Tarragona – Espanya), i adreça de correu electrònic info@ebrenergies.com.

EBRE ENERGIES informa als usuaris de la pàgina Web que compleix amb la vigent legislació espanyola i, especialment, amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (des d’ara, LOPD) i la Llei 34/2002 de 11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (des d’ara, LSSICE).

En conseqüència posa en coneixement de l’Usuari les següents condicions d’accés i ús de la pàgina Web:

Regles Generals

La utilització d’aquesta pàgina Web implica l’atribució de la condició d'”Usuari” i, si s’escau, l’acceptació plena de totes les disposicions incloses en aquest “Avís Legal” des del mateix moment que s’accedeix a la pàgina Web. Les presents condicions són les vigents des de la data de la seva última actualització. EBRE ENERGIES es reserva el dret a modificar-les en qualsevol moment i sense preavís, en aquest cas entraran en vigor des de la seva publicació i seran aplicables a tots els Usuaris de la Web des d’aquesta data. Per això, EBRE ENERGIES recomana als Usuaris que cada vegada que vulguin entrar i fer ús de la pàgina Web llegeixin detingudament el contingut del present “Avís Legal”.

Tots els serveis relacionats amb aquesta Web són d’accés públic i gratuïts, excepte el cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrat pel proveïdor contractat pel seu compte.

Els continguts de la Web, especialment les referències informatives i publicitàries, tret que expressament s’indiqui el contrari, no constitueixen oferta vinculant.

Política de privadesa

L’Usuari que vulgui facilitar les seves dades de caràcter personal a través d’aquesta pàgina Web ha de ser major d’edat.

A l’efecte de la LOPD, s’informa als Usuaris que les dades obtingudes a través de la complimentació dels diferents formularis de la pàgina Web seran objecte de tractament automatitzat i incorporats en un fitxer automatitzat degudament inscrit en el Registre General de Protecció de Dades, el responsable de les quals i destinatari és EBRE ENERGIES.

La finalitat del citat fitxer dependrà del tipus de formulari emplenat. En tot cas, en l’actualitat només existeixen dos tipus de finalitats:

  • Obtenció de les dades necessàries de l’Usuari per a l’enviament del “Newsletters”.
  • Obtenció de les dades necessàries de l’Usuari per a respondre a les seves consultes i enviar-li informació comercial sobre els serveis.

Els camps assenyalats amb un asterisc (*) són d’obligat compliment per a l’obtenció del servei sol·licitat.

L’Usuari donarà el seu consentiment exprés perquè EBRE ENERGIES pugui tractar les seves dades de caràcter personal, d’acord amb les condicions descrites en aquest apartat, quan faci clic en l'”Accepto” del formulari i, posteriorment, procedeixi a “Enviar” el mateix.

L’Usuari podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes establerts en la legislació vigent, mitjançant carta o e-mail dirigit a l’adreça de EBRE ENERGIES.

Correus comercials

D’acord amb la LSSICE, EBRE ENERGIES no realitza pràctiques de spam, pel que no envia correus comercials per via electrònica que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’Usuari.

En conseqüència, en cadascun dels formularis de la pàgina web, l’Usuari té la possibilitat de donar el seu consentiment exprés per a rebre el “newsletter”, amb independència de la informació comercial puntualment sol·licitada.

El consentiment donat podrà ser revocat en qualsevol moment per l’Usuari mitjançant el procediment establert en la pròpia pàgina Web.

Cookies i Links

Aquesta pàgina Web utilitza cookies amb finalitats estadístiques de la utilització de la mateixa. Aquestes cookies tan sols registren les adreces IP de l’Usuari i mai informació personal, com la pròpia adreça del correu electrònic. D’altra banda, mai a través d’una cookie es pot extreure la informació continguda en el disc dur. Les cookies solen tenir una durada temporal i, si escau, l’Usuari pot configurar el seu navegador per a acceptar o no les cookies que rep i/o avisar-li de la seva recepció. En aquest cas, li preguem consulti amb el seu proveïdor.

D’altra banda, EBRE ENERGIES no és el titular de tots els altres llocs de la Xarxa als quals es pugui accedir mitjançant la utilització de links o hipervincles. En conseqüència, l’Usuari accedirà sota la seva exclusiva responsabilitat als seus respectius continguts i condicions d’ús.

Propietat industrial i intel·lectual

Les marques, noms comercials o signes distintius són propietat de EBRE ENERGIES o, si escau, de tercers. Al mateix temps EBRE ENERGIES també és titular de tots els continguts de la pàgina Web, excepte que s’especifiqui el contrari, entenent per aquests a manera merament enunciativa els textos, gràfics i icones, elements de video i/o àudio, codis font, etc.

En conseqüència, l’accés a la pàgina Web no confereix a l’Usuari cap dret sobre els mateixos i es prohibeix el seu ús i reproducció, total o parcial, sense el permís explícit de EBRE ENERGIES.

No obstant això, s’autoritza a l’Usuari a realitzar enllaços o links que condueixin a la pàgina Web sempre que:

  • Quedi constància de la identitat del seu propietari.
  • El link únicament podrà vincular a la pàgina principal o d’inici, sense reproduir-la de cap manera.
  • No s’utilitzi la marca EBRE ENERGIES o qualsevol altre signe distintiu que pugui confondre sobre la propietat de la pàgina Web que estableixi el link.
  • Les pàgines o llocs de la Xarxa a través dels quals es realitzi l’enllaç no han d’atemptar a la moral, a l’ordre públic i els bons costums i han de ser respectuosos amb els principis de no discriminació i el respecte a la dignitat de la persona, la protecció a la joventut i la infància i, en general, tots aquells recollits en l’article 8 de la LSSICE.

En qualsevol cas, queda prohibida qualsevol alteració de la pàgina Web que pugui afectar al seu actual disseny i contingut.

EBRE ENERGIES perseguirà l’incompliment del present “Avís Legal”, així com qualsevol utilització indeguda de la propietat industrial o intel·lectual protegida.

Responsabilitat

EBRE ENERGIES no es fa responsable en cap concepte dels danys que poguéssin dimanar de l’ús il·legal o indegut de la present pàgina Web. Al mateix temps, EBRE ENERGIES queda eximida de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis que es poguéssin ocasionar com a conseqüència de l’accés, reproducció, captació i transmissió dels continguts i serveis de la pàgina Web facilitats per tercers.

EBRE ENERGIES no garanteix la idoneïtat, disponibilitat, oportunitat o exactitud de la informació continguda en la pàgina Web i podràactualitzar-se, modificar-se o eliminar-se sense previ avís. En tot cas, recordem a l’Usuari que no utilitzi la informació de la pàgina Web amb fins particulars sense l’assessorament o supervisió d’un professional.

Canvi de normativa

EBRE ENERGIES es reserva el dret de modificar el present “Avís Legal”, inclosa la seva política de privadesa i comercial, amb l’objecte d’adaptar-la a les novetats legislatives o jurisprudencials.

Legislació i jurisdicció aplicable

Les presents condicions d’accés i ús de la pàgina Web queden subjectes a l’Ordenament jurídic espanyol.

Per a la resolució de qualsevol divergència en la interpretació i/o compliment de les presents condicions d’accés i ús de la pàgina Web, l’Usuari i EBRE ENERGIES, amb renúncia al seu fur propi, se sotmeten a la jurisdicció i competència dels Jutjats i Tribunals de Tortosa.